Renowacje obiektów zabytkowych w zakresie kamienia naturalnego to jest dość skomplikowany proces. Wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Posiadamy prawie pół wieku doświadczenia w pracy z kamieniem i dlatego jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwań w zakresie prac konserwatorskich związanych z obiektami z kamienia.

Obiekty zabytkowe podlegają pod nadzór Miejskiego, Wojewódzkiego lub Krajowego Konserwatora Zabytków, który trzyma pieczę nad tego typu obiektami zabytkowymi w danym rejonie. Podejmuje on decyzje związane z ostatecznym wyglądem obiektu, który podlega konserwacji i zatwierdza Program Prac Konserwatorskich przygotowany dla konkretnego obiektu.

Oprócz tego w procesie renowacji konieczny jest udział doświadczonego Konserwatora „komercyjnego”, który przygotowuje Program Konserwatorski opisujący przebieg działań związanych z konserwacją danego obiektu oraz określa sposób ich wykonania. Konserwator ten określa rodzaje możliwych do zastosowania środków chemicznych oraz określa zakres możliwych prac natury mechanicznej.  Ten dokument po analizie jest zatwierdzany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ponadto Konserwator „komercyjny” czuwa nad przebiegiem i jakością prac.

Po przygotowaniu i zatwierdzeniu Programu Konserwatorskiego można przystąpić do realizacji prac konserwatorskich, które należy wykonać ściśle z wytycznymi zatwierdzonego Programu Konserwatorskiego, z wielką starannością i dbałością o każdy szczegół.

I to jest proces bardzo czasochłonny i pracochłonny.

Po zakończeniu prac obiekt jest gotowy do odbioru.