KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca danych pozyskanych i przekazywanych przez inne podmioty

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WRIMAR Ratajczak Ratajczak Sp. jawna z siedzibą w Uścikowie 10, 64-600 Oborniki.

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych:

2.1. imię, nazwisko,

2.2. adres korespondencyjny,

2.3. adres e-mail,

2.4. numer telefonu, numer fax,

2.5. numery: NIP, REGON, KRS

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

3.1. marketingu bezpośredniego,

3.2. realizacji zawartych z WRIMAR Ratajczak Ratajczak Sp. jawna umów,

3.3. wykonania ciążących na WRIMAR Ratajczak Ratajczak Sp. jawna obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

3.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

3.5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

4.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3.1. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez WRIMAR Ratajczak Ratajczak Sp. jawna, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów –art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

4.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub osoba ta działa w imieniu strony umowy, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

4.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.3. –wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na WRIMAR Ratajczak Ratajczak Sp. jawna – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

4.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.4. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez WRIMAR Ratajczak Ratajczak Sp. jawna, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

4.5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.5. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez WRIMAR Ratajczak Ratajczak Sp. jawna, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

7.1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

7.2. sprostowania danych osobowych,

7.3. usunięcia danych osobowych,

7.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

7.5. przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

7.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i elektroniczny.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

12. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:

a) partnerzy handlowi administratora,

b) Internet

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby prowadzonych rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

– administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest WRIMAR Ratajczak Ratajczak Sp. jawna z siedzibą w Uścikowie,

Inspektora Ochrony Danych Administrator nie powoływał. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na e-mail: biuro@kamieniewdomu.home.pl

Ponadto, informujemy, że:

•Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WRIMAR Ratajczak Ratajczak Sp. jawna w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko oraz w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółkę, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art/. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

•Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

•Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

•W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

•Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

•Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.